THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Sản phẩm Đơn vị Giá
BỘ THƯƠNG HIỆU VĂN PHÒNG

(Miễn phí
hoặc giảm giá nếu đặt in)

Logo Cái 5,000,000~
Name card Tờ/ (2 mặt) 100,000 ~ 300,000
Giấy tiêu đề Tờ / (1 mặt) 100,000 ~ 300,000
Bao thư Bộ/ (A6 và A4) 100,000 ~ 300,000
Bìa hồ sơ Cái 500,000 ~ 1,000,000
Hóa đơn, biên nhận Tờ / (1 mặt) 100,000
BỘ THƯƠNG HIỆU MARKETING

(Miễn phí
hoặc giảm giá nếu đặt in)

Hồ sơ năng lực Trang 100,000 ~ 200,000
Cataloge Trang 100,000 ~ 300,000
Brochure Trang 100,000 ~ 300,000
Tờ rơi Tờ/ (2 mặt) 300,000 ~ 800,000
Lịch Bộ 5,000,000
BỘ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM

(Miễn phí
hoặc giảm giá nếu đặt in)

Bao bì Hộp 1,000,000 ~ 2,000,000
Tem nhãn Cái 500,000 ~ 1,000,000
Túi xách Cái 100,000 ~ 300,000
BỘ THƯƠNG HIỆU NGOÀI TRỜI

(Miễn phí
hoặc giảm giá nếu đặt in)

Bảng hiệu công ty Bộ Vui lòng liên hệ
Bảng hiệu cửa hàng/đại lý Bộ Vui lòng liên hệ
Băng rôn Cái 100,000 ~ 300,000
Poster Cái 100,000 ~ 300,000